Di., 15. September 2009 — Di., 10. November 2009

Der Literarische Salon - international 2009 : Veranstaltungen

Schriftsteller zu Gast bei Guy Helminger, Navid Kermani und Terézia Mora