Artist Talk & Presentation

Schizophrenia Taiwan 2.0

Fri, Jan 31, 2014
11 am
Free admission

Digital artists from Taiwan present their works, reflecting the crisis now facing their country and the entire world: the potential and the risk of globalization and cybernetics.


with: I-Wei Li, Pierre Bongiovanni, Chi-Yu Wu, Chao-Tshai, Chiu Pei-Shi, Tu Jun-Jieh Wang, I-Chun Chen, Wan-Jen Chen

curators: I-Wei Li, Pierre Bongiovanni, Ching-Wen Chang, Chien-Hung Huang

works by: Li-Ren Chang, Yen-Ying Huang, Yen-Ju Lin, Yu-Chin Tseng, Goang-Ming Yuan, Yu-Hsien Su


www.transmediale.de