تور نمایشگاه

Guided Tour in Farsi

Mon, Jun 3, 2019
Mon, Jun 3, 2019
5.30 pm
ورودی رایگان
به زبان فارسی

ورودی رایگان

ثبت نام:

کدام یک از تاثیرات باوهاس را می توان در قالب اشیاء روزمره مشاهده کرد مانند نشانه های ترافیک، رابط کاربر دیجیتال و مبلمان، معیارهای ارزیابی طراحی "خوب" امروزه چیست؟ و نقش آنها در باوهاوس چیست؟ تور در فارسی اثرات باوهاوس در طراحی ابزار های روز مره نشان میدهد.

حمید احراری به عنوان داوطلب در زمینه آموزش فرهنگی در خانه فرهنگ جهانی برلین کار می کند. او یکی از آغازگر پروژه ورودی در برلین است - نقشه ای که توسط پناهندگان ساخته شده است. او در رشته شهر سازی در کابل افغانستان درس خوانده است. امروز او همچنین به عنوان داوطلب در خانه مسکن پناهنده لئو برلینر اشتاد میسیون فعال است.

What Bauhaus influences can be recognized in the design of everyday objects such as traffic signs, digital user interfaces and furniture? What criteria are used to judge “good” design today? And what role did teaching at the Bauhaus play in this? The guided tour in Farsi traces the influence of the Bauhaus on contemporary industrial design.

Hamid Ehrari studied urban planning in Kabul, Afghanistan. In 2015 he co-initiated the app Arriving in Berlin – A Map made by Refugees. He is currently a trainee in the cultural education division at Haus der Kulturen der Welt. He supports the Berliner Stadtmission’s refugee shelter Haus Leo as a volunteer.