Audio – 1:38:04

The Nation-Form: Histories and Presence: Part 1

With Brenna Bhandar, Baidik Bhattacharya, Manuela Bojadžijev, Mark Graham, Kaushik Sunder Rajan, Kalindi Vora English original version Inputs, discussions, Mar 16, 2018

Audio – 1:53:03

The Nation-Form: Histories and Presence: Part 2

With Brenna Bhandar, Baidik Bhattacharya, Manuela Bojadžijev, Mark Graham, Kaushik Sunder Rajan, Kalindi Vora English original version Inputs, discussions, Mar 16, 2018

Audio – 1:38:04

The Nation-Form: Histories and Presence: Part 1 (German)

With Brenna Bhandar, Baidik Bhattacharya, Manuela Bojadžijev, Mark Graham, Kaushik Sunder Rajan, Kalindi Vora German translation Inputs, discussions, Mar 16, 2018

Audio – 1:53:03

The Nation-Form: Histories and Presence: Part 2 (German)

With Brenna Bhandar, Baidik Bhattacharya, Manuela Bojadžijev, Mark Graham, Kaushik Sunder Rajan, Kalindi Vora German translation Inputs, discussions, Mar 16, 2018